Parkett-Shop Intarsia EDELHOLZBÖDEN GMBH & CO KEG

Zurück

AGB

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Parkett-Shop Intarsia GmbH & Co. KEG

1. Zakres obowiązywania warunków handlowych

Niniejsze warunki umowy uznaje się za obowiązujące wyłącznie w dla wszystkich stosunków handlowych między Parkettshop Intarsia, dalej zwany PI, a jego partnerami handlowymi, bez konieczności powoływania się na nie w kolejnych transakcjach. Inne warunki handlowe są wykluczone.

PI zajmuje się zarówno handlem jak i pośrednictwem. O ile nie ustalono inaczej, PI prowadzi transakcje we własnym imieniu i na własny rachunek.

Jeśli poszczególne ustalenia wynikające z umów zawartych przez PI są lub staną się nieskuteczne, umowy jako całość pozostają nienaruszone. Powstałe w ten sposób luki zostaną uzupełnione przez ustalenia, których sens i cel jest zgodny z umową

2.Warunki kupna i zamówienia

Wobec udzielanych przez PI zamówień i zakupów obowiązują, wobec ewentualnych odstępstw i uzupełnień, jedynie regulacja ustawowe. O ile nie ustalono inaczej, określone przez PI ceny przyjmuje się za ceny stałe. Cena uwzględnia koszty świadczeń wymaganych do wypełnienia umowy, w szczególności koszty pakowania, transportu, ubezpieczenia, wydatki towarzyszące, opłaty licencyjne oraz wszystkie oraz wszystkie opłaty podatkowe za wyjątkiem podatku VAT. Jeśli przy udzielaniu zamówienia nie podana zostanie cena lub podana cena jest ceną zalecaną, PI zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia ceny po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Aż do chwili całkowitego przekazania dostawy i usługi dla PI lub ich odebrania przez PI, ryzyko utraty, przypadkowego zagubienia lub uszkodzenia ciąży na dostawcy, niezależnie od warunków cenowych.

3. Ogólne warunki realizacji świadczenia

3.0. Szczególny reguły dotyczące likwidacji oraz warunki jakościowe

3.0.01 Obchodzenie się z dostawami towarów przeznaczonych do magazynu

O ile nie ustalono inaczej, nie istnieją żadne wiążące terminy dostaw. Podstawowy, niewiążący czas dostarczenia towaru do magazynu to 2-3 dni robocze. Zamówienia na towary, które mają zostać wydane jeszcze tego samego dnia, należy złożyć faksem najpóźniej do godziny 11:00 rano. W takim przypadku PI zadba o to, aby zostały one wysłane tego samego dnia.Możliwe jest także ich odebranie z magazynu PI.

* zwanym dalej w skrócie PI

3.0.02 Sortowanie słup-mozaika-parkiet-belka wzdłużna-deski z drewna litego-2+3+parkiet warstwowy

O ile nie ustalono inaczej, dostawy realizowane przez PI podlegają sortowaniu według zakładowych dyrektyw (sortowanie zakładowe). Koszt sortowania drewna podawany jest w cenniku, a jeśli nie został określony PI może zażądać wyceny niniejszej usługi. Większość produktów została umieszczona na stronie www.parkett-shop.at

3.0.03 Parkiet przemysłowy

Parkiet przemysłowy nie podlega sortowaniu i pozyskiwany jest z reguły z odpadków, pochodzących z produkcji listew i parkietów. Jeśli nie ma to wpływu na stabilność, może on posiadać boczne lub spodnie rowki. Mogą się też zdarzyć spodnie wykruszenia i pojedyncze odłamki. W przypadku pomiarów grubości-szerokości- długości tolerancja wynosi 1 mm. Dopuszczalne są też niewielkie odstępstwa w strukturze krawędzi. Nieuniknione jest również tworzenie plakatów, które nie wykazują żadnych usterek, chyba, że nie można ich tradycyjnie zakwalifikować

3.0.04 Dodatkowe zamówienie/ dodatkowe dostawy

Ze względu na naturalne różnice w strukturze drewna dodatkowe dostawy w szczególności podłóg drewnianych i korka mogą wykazywać znacznie odchylenia w kolorze i strukturze. Odstępstwa te są do przyjęcia, chyba, że nie dają się tradycyjnie zakwalifikować. Jeśli w przypadku dodatkowych dostaw klientowi szczególnie zależy na zachowaniu identycznej barwy, musi zgłosić żądanie wykonania sortowania pod względem koloru a usługę uczynić przedmiotem umowy. Jeśli PI ma w zapasie wystarczająca ilość towaru pochodzącą z sortowania kolorystycznego dostaw wstępnych, zostanie ona dostarczona w celu zachowania możliwie najniższego poziomu odchyleń w dostawie. W przeciwnym wypadku, jeśli klient zażyczy sobie kolorystycznego sortowania materiału, można będzie dostarczyć jedynie podobną ilość zamówionego produktu.

3.0.05 Serwis dystrybucyjny/ dostawczy i koszty przewozu

O ile nie podjęto innych ustaleń, wszelkie dostawy będziemy realizować przy pomocy naszych firmowych dostawców. Odbiory są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. Wszelkie koszta przewozu ponosi odbiorca; za darmo dostarczamy krawężniki.

3.0.06 Dostawa na miejsce budowy

 1. Na żądanie możliwe jest za opłatą dostarczenie towaru na miejsce budowy.
 2. • Przy składaniu zamówienia należy podać dokładny adres.
 3. • Towar zostanie dostarczony aż do miejsca budowy.

3.0.07 Cennik i zróżnicowanie cen

Za obowiązujący przyjmuje się cennik PI podawany w momencie zawarcia umowy. Różnicowanie cen odnosi się do wartości zamówienia przewidzianego w dostawie. Towaru nieprzeznaczonego do umieszczenia w magazynie nie traktuje się jako dodatkowej dostawy, ceny obliczane są na nowo

3.0.08 Zwrot towaru

 1. Towar może zostać zwrócony jedynie, gdy zostało to uzgodnione.
 2. • Aby towar mógł zostać zwrócony musza zostać spełnione następujące warunki:
  1. o Zwrotu towaru można dokonać jedynie w ciągu miesiąca od jego dostarczenia
  2. o Przyjęte zostaną jedynie towary w oryginalnym opakowaniu.
  3. o Przyjęte zostaną jedynie towary składowane w magazynie.
  4. o Towary nie przeznaczone do składowania mogą zostać przyjęte jedynie w wyjątkowych przypadkach przez dostawcę wstępnego.
  5. o Zwrotowi nie podlegają towary z produkcji na specjalne zamówienie, towary o specjalnych wymiarach oraz zamówienia zakładowe

 3. • W przypadku zwrotu należy przede wszystkie dostarczyć kopię rachunku i świadectwa dostawy. Jest to wymóg zaksięgowania.
 4. • Towar przeznaczony do zwrotu należy dostarczyć franco magazyn przy PI. Inne metody realizacji dostawy są płatne i wymagają szczególnych ustaleń.
 5. • Jeśli towar zostanie dostarczony do PI w stanie wolnym od wad, klient otrzyma zapis księgowy o wartości rachunku po odciągnięciu ustalonej opłaty za zwrot.
 6. • O ile nie zostało ustalone inaczej i została dokonana kontrola zwracanego towaru, w związku z powstałymi przy zwrocie kosztami, obniżeniem wartości, utrata odsetek itp., względem opłaty za zwrot przewidziano rabaty w następujących wysokościach:
  1. o towary składowane do 1 miesiąca 25 %
  2. o towary nie składowane 35 %

 7. • Jeśli zostało uzgodnione, że przed wysłaniem/ wydaniem towaru ma zostać wykonane stornowanie, należy zastosować się do reguł dotyczących zwrotu towaru. Nie uwzględnia się jednakże kosztów transportu. Bez względu na storno należy najpierw uiścić opłatę za towar. Przelew nastąpi po dokonaniu kolejnej sprzedaży. PI w każdym przypadku dolicza do ceny towaru strono w wysokości 25% za obchodzenie się z towarem. Jeśli okaże się, że posortowany towar zostanie oddany do dalszej sprzedaży w gorszym stanie, PI skontaktuje się natychmiast z klientem.

3.1.. Potwierdzenie zamówienia / zakres usług

3.1.01

O treści aktualnej umowy, o ile nie przedłożono umowy podpisanej przez obie strony, decyduje pisemne potwierdzenie zamówienia przez PI. W przypadku sprzedaży gotówkowej lub samodzielnego odbioru towaru zamiast powyższego dokumentu PI wystawia rachunek.

3.1.02

Ustne uzgodnienia, zwłaszcza z pracownikami nieupoważnionymi do przedstawicielstwa, będą uznawane za istotne, jedynie wtedy gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez PI

3.1.03

Z chwilą zawarcia umowy (egzemplarz na piśmie lub zatwierdzenie zamówienia) wszystkie wcześniejsze oferty, protokoły negocjacyjne, orzeczenia, dodatkowe postanowienia i umowy wstępne tracą swą ważność, chyba że są one brane pod uwagę w umowie.

3.1.04

Klient dostarczy PI wszelkie dokumenty i informacje, które są niezbędne lub wymagane do wykonania zamówienia.

3.1.05

Wszystkie umieszczone na stronie internetowej, w katalogach, prospektach, okólnikach ogłoszeniach, szkicach i cennikach dane dotyczące usług, stosunku czasowego, własności i tym podobnych są szacunkowe. Za wiążące uznaje się jedynie te dane oraz rodzaje realizacji, które zostały ustalone w potwierdzeniu zamówienia lub w związku ze spisem usług.

3.1.06

Zachowane zostały odstępstwa pomiarowe podane według norm ekologicznych. W szczególności, w przypadku wymiarów stałych (krój) ich wartość przyjmuje się z tolerancją +/- 2,5 mm na metr bieżący.

3.1.07

PI zastrzega sobie możliwość wykonania zamówień bez potwierdzenia zlecenia. Wraz z rozpoczęciem realizacji usługi niniejsze zamówienia uznaje się za przyjęte.

3.1.08

Jeśli zgodnie z ustaleniami rachunek za dostarczony towar został wystawiony bezpośrednio na klienta, aż do momentu uiszczenia całej opłaty ponosi on solidarnie współodpowiedzialność

3.1.09

Opakowania oraz zabezpieczenia transportowe - o ile nie ustalono inaczej - nie podlegają zwrotowi do PI ani nie będą przez PI utylizowane.

3.3 Miejsce wykonania świadczenia / ponoszenie ryzyka

Miejscem wykonania usług świadczonych PI oraz klientowi jest zakład PI.

3.4 Terminy / Pomoc w wykonaniu

3.4.01

Uzgodnione terminy dostaw obowiązują loko fabryka (do opłacenia koszty transportu i ubezpieczenia), o ile nie zostały podjęte inne ustalenia. Termin ich rozpoczęcia określają daty podane w zamówieniu. Mogą one ulec przedłużeniu, jeśli dokumenty, zezwolenia, odwołania oraz adresy wysyłkowe, które powinny zostać dostarczone przez klienta, nie zostały złożone, nie omówiono szczegółów zamówienia a klient spóźnia się z uzgodnionymi zaliczkami lub świadczeniami gwarancyjnymi. Termin dostawy zostaje także odpowiednio przesunięty, jeśli wymogi, które przy świadczeniu usług dla PI a które musi spełnić sam klient lub za pośrednictwem osób trzecich, nie zostały przedłożone.

3.4.02

Jeśli po zatwierdzeniu zamówienia klient zażyczy sobie wprowadzenia do niego zmian, termin rozpoczęcia dostaw zaczyna się z chwilą zatwierdzenia zmian przez PI. Tym samym data dostawy ulega odpowiednim zmianom.

3.4.03

Terminy dostaw ulegają odpowiedniemu przedłużeniu oraz przesunięciu w przypadku sporów zbiorowych, w szczególności strajków, blokad oraz wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, którym PI mimo zachowania stosowanych do okoliczności środków ostrożności nie jest w stanie zapobiec, np. przesunięcia czasowe w dostarczaniu istotnych komponentów przez naszych poddostawców, za które PI nie ponosi odpowiedzialności.

3.4.04

Jeśli termin dostarczenia usługi przez PI zostanie przesunięty z winy klienta, klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe niedogodności. Obowiązuje to także w przypadku wysyłka lub obróbka zamówienia zostały opóźnione z przyczyn niezależnych od PI

3.4.05

W zakresie, w którym dostarczenie usługi przez PI jest zależne od prawidłowego wykonania udzielonych podwykonawcom lub dostawcom zamówień, zastrzega się prawidłowe dostarczenie usługi przez podwykonawców lub dostawców. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana przez podwykonawców czy też dostawców lub będzie niezgodna z zamówieniem, ma prawo odstąpienia od umowy. W takich przypadkach klient nie może sobie rościć prawa do rekompensaty szkód. (zastrzeżenie prawidłowego i terminowego zaopatrzenia samodzielnego). To samo dotyczy transakcji terminowych, w przypadku których nie poinformowano odpowiednio wcześniej o przesunięciach terminów.

3.4.06

PI jest tak upoważnione do realizowania dostaw partiami i wystawiania faktur. W takim przypadku nie można zatrzymać płatności za już dostarczone towary, jeśli nie zrealizowano dostawy końcowej. Świadczone przez PI odszkodowanie za opóźnienie ogranicza się do jego negatywnych skutków. .

3.5. Warunki płatności

3.5.00

W przypadku zamówień uwzględniających położenie pewnych elementów, należy za wykonanie dzieła wnieść opłatę w wysokości:

 1. • 45 % kwoty na jaką opiewa zamówienie, przy zleceniu, 45 % po położeniu rur, a pozostała część po wykonaniu.

W przypadku zamówień dostaw cenę kupna wnosi się w następujących płatnościach: :

 1. • 50 % sumy zamówienia przy zleceniu, pozostała część przy odbiorze

Faktury za pozostałe usługi należy opłacić natychmiast w dzień po ich dostarczeniu

3.5.01

Podane ceny, tak jak i koszta oraz odsetki, uwzględniają aktualnie obowiązującą wysokość podatku VAT.

3.5.02

Skonto udzielone zostanie jedynie w przypadku uzgodnień pisemnych.

3.5.03

Jeśli nastąpiło opóźnienie PI może, mimo panujących przepisów, żądać odszkodowania, a w przypadku transakcji konsumenckich odsetek od opóźnienia w świetle § 1333 ust. 2 ABGB

3.5.04

Płatności dla PI uiszczane są w siedzibie handlowej PI.

3.5.05

Klient może potrącić jedynie niesporne i ustalone przepisami wierzytelności. Niezależnie od podstaw prawnych, klient nie może również skorzystać z prawa nie wydania.

3.5.06

Jeżeli PI przyjmuje czeki, wniesienie opłaty przy ich użyciu uznaje się za dopełnienie formalności. Nie dopuszcza się płatności wekslem.

3.5.07

Jeśli czek klienta nie został zrealizowany lub obciążony, PI może zażądać natychmiastowego opłacenia wszystkich otwartych, dotychczas nieopłaconych, wolnych od zarzutów wierzytelności. Ta samą zasadę należy zastosować, jeśli, w przypadku ustalonej płatności ratami, kiedy klient zalega ze spłatą którejś raty. Jeśli klient nie spełni powyższych żądań, PI może odstąpić od wspominanych umów a ponadto wnieść o odszkodowanie z tytułu niespełnienia obowiązków w wysokości 25% nieuiszczonej kwoty zamówienia bez przedkładania dowodu winy. Natomiast, jeśli PI dysponuje dowodem winy, ma prawo do żądania rekompensaty za wynikające z niego szkody z tytułu niedopełnienia umowy.

3.5.07a

O ile nie zostało ustalone inaczej, ceny, które mają zostać zapłacone przez uwzględniają koszty, ubezpieczenie oraz przewóz zgodnie z INCOTERMS 2000

3.5.08

Jeśli czynniki kosztów zmienią się już po zatwierdzeniu zamówienia, w szczególności chodzi o ceny surowców lub materiałów pomocniczych oraz opłaty i koszta transportu, PI może skorygować odpowiednio ceny, jeżeli od momentu zatwierdzenia zamówienia do realizacji dostawy minęły ponad 4 miesiące. Do cen można natychmiast doliczyć korektę paliwową oraz korektę ceny o stany magazynowe (także w przypadku krótszych okresów dostaw).

3.5.09

Do zaliczek stosuje się ustalenia wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług.

3.5.10

Nieokreślone płatności klienta zaliczane są na poczet najstarszych wierzytelności PI. .

3.6. Obowiązek kontrolowania i zgłaszania

3.6.01

Klient jest zobowiązany do skontrolowania prawidłowego trybu realizacji dostaw i usług PI. Prawidłowość dostaw PI musi zostać sprawdzona przez klienta natychmiast w momencie ich oddania. Każda przesłanka, która mogłaby się świadczyć o tym, że mamy do czynienia z nieprawidłowościami, wadliwą usługą czy też dostawą wykazująca braki i usterki, wpływa na wzmocnienie obowiązku kontroli przez klienta

3.6.02

Roszczenia wynikające z widocznych błędów muszą zostać wniesione do PI na piśmie w ciągu sześciu dni kalendarzowych i zawierać opis konkretnych reklamacji. W ogólności, jeśli PI poinformowało klienta o brakach i wadach w usługach i dostawach, dokonuje on ich zgłoszenia faksem lub maiłem, podając jednocześnie dokładnych opis konkretnych reklamacji.

3.6.03

Jeśli przy układaniu parkietu lub tym podobnych elementów zostały stwierdzone jakiekolwiek wady, należy natychmiast dokonać ich ponownej obróbki, w celu zminimalizowania szkód. PI nie ponosi dodatkowych kosztów za obróbkę towarów uznanych lub określonych jako wadliwe

3.6.04

Jeśli klient nie spełni tych obowiązków (Pkt 3.6), nie ma on prawa do roszczeń gwarancyjnych oraz odszkodowania. (Wykluczenie gwarancji nie dotyczy transakcji konsumenckich, w ich przypadku podstawą do roszczenia odszkodowania przez PI może być naruszenie przepisów).

3.7. Gwarancja

3.7.00

W przypadku towarów II. i III sortu oraz towarów używanych należy się liczyć w wadami, których jednakże nie obejmuje gwarancja. Szeroki zakres naturalnych różnić w kolorze, strukturze itp. drewna klasyfikuje się jako cechy naturalnego tego produktu, które nie stanowią wad.

3.7.01

Okres gwarancyjny trwa 12 miesięcy, a w przypadku transakcji konsumenckich jest ustalony przepisami. Gwarancja oraz odpowiedzialność nie obejmują nieznacznych naruszeń obowiązków oraz niewielkich błędów. W przypadku gdy klient ma prawo do dokonania poprawek lub wymiany - poza transakcjami konsumenckim - PI podejmuje decyzję i przeprowadzeniu czynności mających na celu usunięcie błędu lub dostawę pozbawionego wad towaru

3.7.02

Poprawki oraz dostawy zastępcze PI przyjmuje się bez wyjątku za usługi specjalne, jeśli nie zostały uznane za obowiązek prawny. Czynności wykonywane na towarach dostarczonych przez PI lub związanych z dostarczonymi przez PI usługami uznaje się za usuwanie wad lub poprawki w szczególności, gdy

 1. • wadliwość została wyraźnie uznana przez PI lub
 2. • można udowodnić zarzuty istnienia wad.

3.7.03

Przerwanie lub zatrzymanie okresu gwarancyjnego ze względu na przeprowadzanie przez PI prac lub dostaw zastępczych dotyczy jedynie objętej nimi jednostki funkcjonalnej.

3.7.04

PI otrzyma od zamawiającego czas oraz okazję do wykonania poprawek i dostaw zastępczych objętych gwarancją.

3.7.05

Jeśli wybrana forma dodatkowego świadczenia, po przeprowadzeniu możliwych do wykonania w danym przypadku prób, nie doprowadziła do usunięcia usterek, klient ma prawo do żądania obniżki ceny, lub, jeśli powstały wad nie można zakwalifikować jako nieznacznych, do odstąpienia od umowy (unieważnienie). Dopuszcza się przeprowadzenie przynajmniej trzech prób. Ilość prób, po której klient ma prawo do odstąpienia od umowy, musi dotyczyć jedynie funkcjonalnej jednostki przedmiotu umowy. Niezależnie od tego, czy czynności dotyczą jedynie jednostki funkcjonalnej przedmiotu umowy, klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli liczba pojedynczych usterek uniemożliwia mu dotrzymania umowy.

3.7.06

Szkody, za które odpowiedzialność ponosi klient, nie są objęte gwarancją. Zalicza się do nich szkody powstałe z następujących przyczyn: nieodpowiednie i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie lub magazynowanie, naturalne zużycie, nieprawidłowe i niedbałe traktowanie, wpływy chemiczne, elektrochemiczne oraz termiczne u klienta.

3.7.07

Wykraczające poza gwarancję roszczenia o odszkodowanie, które nie wynikają z ciężkiego nieumyślnego lub umyślnego spowodowania usterki, są względem PI wykluczone. W przypadku transakcji konsumenckich ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód osobowych.

3.8. Przewóz poza granice

W przypadku, gdy towar, którego dostawą zajmuje się PI, ma zostać przewieziony poza granice Austrii, mimo iż stosowna umowa została zawarta z filią lub główną siedzibą klienta, które znajdują się na terenie Austrii, dodatkowe koszta, powstające w związku z realizacją gwarancji, transportem oraz podróżą itp. poza granice Austrii ponosi klient.

3.9. Miejsce realizacji usług

Miejsce realizacji usług dla dostarczanych przez PI dostaw jest zakład PI

3.10. Zastrzeżenie własności

3.11.01

Wszystkie dostawy objęte są prawem własności.

3.11.02

Niniejsze zastrzeżenie wraz z jego poszerzeniem obowiązuje do momentu opłacenia wszystkich wierzytelności wynikających ze stosunku handlowego z klientem oraz do całkowitego zwolnienia z ewentualnych zobowiązań, które leży w interesie klienta.

3.11.03

Nie dopuszczalne jest zastawienie dostarczonego przedmiotu.

3.11.04

PI ma prawo, jeśli przyczyna jest poważna, w szczególności, gdy nastąpiło opóźnienie w płatności, żądać wydania swojego zastrzeżonego towaru za naliczenie dochodu. Nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

3.11.05

Jeśli i o ile odebrany towar może zostać sprzedany przez PI jako nowy na drodze tradycyjnej transakcji handlowej, klient jest mu winien 10% wartości przeliczeniowej towaru jako cenę wykupu. Jeśli nie jest to możliwe, klient jest winien 30% wartości przeliczeniowej towaru za utratę wartości. Klientowi przysługuje jednakże prawo do niższej stopy procentowej.

3.11.06

PI zastrzega sobie prawo do dochodzenia pozostałych szkód.

3.11.07

Niniejszym klient odstępuje z góry wszelkie wierzytelności z dalszej sprzedaży, obróbki, montażu oraz innego rodzaju wykorzystania towaru. O ile w produktach sprzedanych, obrobionych lub zamontowanych przez zamawiającego zawarte są przedmioty, które nie stanowią jego własności a co do których pozostali dostawcy zastrzegli sobie prawo własności z klauzulą zbycia i odstąpienia z góry, następuje odstąpienie własności w wysokości udziału współwłasnościowego PI, który odpowiada części wierzytelności, a w pozostałych przypadkach w pełnej wysokości.

3.11.08

Przysługujące zamawiającemu mimo odstąpienia upoważnienie do ściągnięcia należności wygasa na mocy odwołania, które można złożyć w dowolnej chwili.

3.12. Podsądność i prawo materialne

3.12.01

O ile nie istniej żadna transakcja konsumencka, w kwestiach spornych wynikających z niniejszych transakcji a względem których obowiązują podane warunki handlowe, decyduje Sąd Miasta Wiedeń. Nie naruszając tego postanowienia, mamy prawo do zaskarżenia partnera handlowego w jego siedzibie.

3.12.02

Za decydujące uznaje się wyłącznie przepisy prawa obowiązującego w Republice Austrii. Nie stosuje się prawa kupieckiego UN ani innego jednolitego prawa.


Zurück
 
| Copyright(c) 2006 BóDòMé. Alle Rechte vorbehalten. | BóDòMé • Industriestrasse D 2 • A-2345 BRUNN AM GEBIRGE |
| Telefon +43 2236 379 078 | Telefon +43 2236 379 07821 |